حذف همه
دستگاه تست پمپ هیدرواستاتیک
تست پمپ هیدرواستاتیک 250 بار
تست پمپ هیدرواستاتیک 250 بار
115,000,000ریال
تست پمپ هیدرواستاتیک 160 بار
تست پمپ هیدرواستاتیک 160 بار
103,000,000ریال
تست پمپ هیدرواستاتیک 60 بار
تست پمپ هیدرواستاتیک 60 بار
90,000,000ریال
تست پمپ دستی 25 بار ایرانی
تست پمپ دستی 25 بار ایرانی
44,000,000ریال
تست پمپ 16 بار فلزی
تست پمپ 16 بار فلزی
16,500,000ریال
تست لوله کشی آب
تست لوله کشی آب
15,500,000ریال
سطل یدکی تست پمپ 16 بار
سطل یدکی تست پمپ 16 بار
3,500,000ریال
درجه 160 بار تست لوله
درجه 160 بار تست لوله
3,500,000ریال
درجه فشار 400 بار فشار قوی
درجه فشار 400 بار فشار قوی
3,500,000ریال
درجه 25 بار تست لوله
درجه 25 بار تست لوله
2,700,000ریال
گیج فشار 25 بار
گیج فشار 25 بار
2,700,000ریال
درجه 60 بار تست لوله
درجه 60 بار تست لوله
2,500,000ریال
گیج فشار 250 بار
گیج فشار 250 بار
2,500,000ریال
درجه 10 بار تست لوله
درجه 10 بار تست لوله
1,900,000ریال
درجه 16 بار تست لوله
درجه 16 بار تست لوله
1,900,000ریال
اورینگ تست لوله 16 بار
اورینگ تست لوله 16 بار
200,000ریال
تست پمپ 500 بار کیوا ژاپن
تست پمپ 500 بار کیوا ژاپن
ناموجود
تست پمپ 30 بار بنزینی
تست پمپ 30 بار بنزینی
ناموجود