روش های جستجوی کالاها

برای جستجوی کالا ها در سایت گروه صنعتی شمس بهترین روش جستجوی کالا با کد مربوطه و یا نوشت قسمتی

از نام کالا در بخش جستجو می باشد نکته مهم در این روش پرهیز از زدن اینتر و انتخاب کالای مورد نظر از پیشنهادهای

جستجو شده می باشد