روش های جستجوی کالاها

برای جستجوی کالا ها در سایت گروه صنعتی شمس بهترین روش جستجوی کالا با کد مربوطه و یا نوشت

قسمتی از نام کالا در بخش جستجو می باشد نکته مهم در این روش پرهیز از زدن اینتر و انتخاب کالای

مورد نظر از پیشنهادهای جستجو شده می باشد .